Περιβαλλοντικά προϊόντα

Επεξεργασία Νερού – Καθαρισμός Νερού

Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ προσφέρει μια ευρεία γκάμα λύσεων για τις βιομηχανίες των οποίων οι διαδικασίες περιλαμβάνουν στάδια καθαρισμού ή διύλισης μιας υγρής φάσης, επεξεργασία υγρών αποβλήτων πριν από την απελευθέρωση τους στο περιβάλλον.

Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν: συγκράτηση βαρέων μετάλλων, προ-φιλτράρισμα, διήθηση, προσρόφηση βαφών, επεξεργασία λυματολάσπης και εξουδετέρωση όξινων απορροών μεταλλείων (ΟΑΜ).

 

 

Αποκατάσταση εδαφών

Ο ατταπουλγίτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων και των ολιστικών πρακτικών αποκατάστασης των ρυπασμένων εδαφών. Οι βασικές εφαρμογές περιλαμβάνουν: τη σταθεροποίηση των βαρέων μετάλλων και την προσρόφηση τοξικών ουσιών σε μολυσμένες εκτάσεις και την κάλυψη ή εγκιβωτισμό επιβαρυμένων εδαφών.

Ένα καινοτόμο νέο προϊόν “Γεωσύνθετο Ενεργής Αργίλου με τη Χρήση Πυρήνα ατταπουλγιτικής για την Κάλυψη ή τον Εγκιβωτισμό Ρυπασμένου Εδάφους (GRC)”. αποτελούμενη από ένα λεπτό στρώμα από διαπερατή ατταπουλγιτική άργιλο της ΓΕΩΕΛΛΑΣ ανάμεσα σε δύο στρώματα μη υφασμένων γεωυφασμάτων. Το υλικό αυτό έχει πρόσφατα αναπτυχθεί και κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ως το πρώτο ενεργό γεωσυνθετικό υλικό που περιέχει ατταπουλγίτη επιτρέποντας στο νερό να περάσει μέσα από αυτό και να ενεργεί ως γεωχημικό φράγμα που προσροφά μια ποικιλία των ρύπων.

(ΕΡ 3 321 081 Α1 Ευρωπαϊκό Δίπλωμα, GR1008913 Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας).

 

Καθαρισμός καυσίμων – Καθαρισμός δεξαμενών

Ο ατταπουλγίτης αποτελεί εξαιρετικό μέσο φίλτρανσης για την απομάκρυνση πολικών ενώσεων, ρύπων ή μικρών ποσοτήτων νερού από το πετρέλαιο και τα καύσιμα υδρογονάνθρακα που αποθηκεύονται σε δεξαμενες καυσίμων.

Κατά τη διαδικασία καθαρισμού της δεξαμενής καυσίμων, ο ατταπουλγίτης χρησιμοποιείται είτε για την παραγωγή μια λάσπης με λιγότερη υγρασία για ευκολότερη απόρριψη των υπολειμμάτων καυσίμων από το δάπεδο της δεξαμενής είτε στη διαδικασία αφύγρανσης της δεξαμενής.

 

Προσρόφηση αποβλήτων αερίων

Η ΓΕΩΕΛΛΑΣ προσφέρει προσαρμοσμένες λύσεις για τους κλάδους των οποίων οι διεργασίες περιλαμβάνουν στάδια καθαρισμού των αποβλήτων αερίων πριν από την απελευθέρωση στο περιβάλλον.

Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν την αποθείωση αερίων, τον καθαρισμό της ιπτάμενης τέφρας, την αποσύνθεση των αερίων NOx, τα βιομηχανικά φίλτρα αέρα για τα τρόφιμα και άλλα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο industrial@geohellas.com