Εργοστάσιο και Λατομεία

Εργοστάσιο

Το Εργοστάσιο της ΓΕΩΕΛΛΑΣ επεξεργάζεται τα αργιλικά ορυκτά που εξορύσσονται στα λατομεία της Εταιρείας, με στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας τελικών προϊόντων που ικανοποιούν πλήρως τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των πελατών. Πρόκειται για υπερσύγχρονη μονάδα μεγάλης ευελιξίας, με γραμμές παραγωγής κατάλληλες για την παραγωγή όλου του φάσματος κοκκωδών και κονιωδών προϊόντων. Η παραγωγική διαδικασία γίνεται με απολύτως αυτόματο τρόπο και με την αυστηρή εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων κανόνων ασφάλειας του προσωπικού και του περιβάλλοντος. Είναι πλήρως καθετοποιημένη και καταλήγει στην παραγωγή τελικών προϊόντων, απολύτως προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών. Η συσκευασία τους περιλαμβάνει πληθώρα τύπων και μεγεθών, ώστε ο κάθε πελάτης να μπορεί να επιλέξει αυτό που ταιριάζει στις δικές του ανάγκες.

Κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας παρακολουθείται από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης εναρμόνιση της ποιότητας των τελικών προϊόντων με τις προδιαγραφές τους. Το προσωπικό που απασχολείται είναι υψηλού επιπέδου και πλήρως εκπαιδευμένο, ώστε να μπορεί να εγγυηθεί την χρονικά εμπρόθεσμη και ποιοτικά άριστη παράδοση των προϊόντων στους πελάτες.

Λατομεία

Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος της ΓΕΩΕΛΛΑΣ αναπτύσσεται σε τέσσερα (4) ιδιόκτητα λατομεία, που βρίσκονται στην γειτονική ως προς το Εργοστάσιο περιοχή. Η έρευνα των λατομείων αυτών έχει ήδη ολοκληρωθεί και τα αποθέματα που έχουν βεβαιωθεί επαρκούν για την τροφοδοσία του Εργοστασίου για πολλές δεκαετίες λειτουργίας του. Πρόκειται για ιζηματογενές κοίτασμα υψηλής ποιότητας ατταπουλγίτη – σαπωνίτη, κατάλληλο για την παραγωγή προϊόντων που μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως τις προδιαγραφές των πελατών. Οι ορίζοντες του κοιτάσματος έχουν διερευνηθεί διεξοδικά στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο του Εργοστασίου και έχει ταυτοποιηθεί η καταλληλότητα της χρήσης τους για την παραγωγή των κατάλληλων τελικών προϊόντων.

Η εκμετάλλευση γίνεται με την μέθοδο των ορθών βαθμίδων σε ανοικτή εκσκαφή, πλήρως εναρμονισμένης με τις τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της νομοθεσίας. Το αργιλικό υλικό που εξορύσσεται, πριν την μεταφορά του στον χώρο του Εργοστασίου, υποβάλλεται επί τόπου στη διαδικασία της Φυσικής Ξήρανσης, ώστε να αποβάλλει με φυσικό τρόπο το μεγαλύτερο μέρος της υγρασίας που περιέχει, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του στο Εργοστάσιο και καθιστώντας με τον τρόπο αυτόν τη διαδικασία απολύτως φιλική προς το περιβάλλον. Παράλληλα, σε απόλυτη συμφωνία με την πρόοδο της εκμετάλλευσης, εξελίσσεται και η διαδικασία περιβαλλοντικής αποκατάστασης των λατομείων.