Διαχείριση Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στόχος της ΓΕΩΕΛΛΑΣ για την ποιότητα είναι η συνεχής επίτευξη του αναμενόμενου από τον «πελάτη» αποτελέσματος εγκαίρως, με την πρώτη προσπάθεια και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει στην φιλοσοφία της συνεχούς προσπάθειας για:

Βελτίωση της επικοινωνίας & συνεργασίας με τους πελάτες

Συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις

Σταθερή ποιότητά των προϊόντων, σύμφωνη πάντοτε με τις εσωτερικές προδιαγραφές της επιχείρησης ή τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη

Εύρεση νέων χρήσεων για τα υλικά μας και δημιουργία νέων προϊόντων και εφαρμογών

Βελτίωση της απόδοσης μέσα από συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού

Την διατήρηση απόλυτα ασφαλούς περιβάλλοντος και συνθηκών υγιεινής εργασίας.

Την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της δραστηριότητας της Εταιρείας στο Περιβάλλον

Την ενίσχυση και ενδυνάμωση σχέσεων καλής γειτονίας με την Τοπική Κοινωνία

Τη βελτίωση της επικοινωνίας και την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος, συνεργασίας ανάμεσα στο προσωπικό

Την ανάπτυξη σχέσεως συνεργάτη με τους προμηθευτές και εργολάβους

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω η Διοίκηση έχει σχεδιάσει, εφαρμόζει και συνεχώς βελτιώνει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, το οποίο προβλέπει:

Τον καθορισμό αντικειμενικά επιτεύξιμων και ποσοτικοποιημένων στόχων, καθώς και δεικτών παρακολούθησης που καλύπτουν τις βασικές διεργασίες

Τον προσδιορισμό και αξιολόγηση κινδύνων και τον εντοπισμό των μέτρων αντιμετώπισης τους καθώς και την αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης και βελτίωσης

Τη διαρκή εγρήγορση για την πρόληψη πιθανών προβλημάτων

Την παροχή όλων των απαιτούμενων ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών πόρων για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του συστήματος της ποιότητας και της λειτουργίας της εταιρίας

Την γνωστοποίηση της παρούσας Πολιτικής ώστε να γίνεται κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας της από την Διοίκηση σε ετήσια βάση

Καθήκον όλων των εργαζομένων που εμπλέκονται στην λειτουργία του Συστήματος, είναι όχι μόνον να τηρούν το Σύστημα, αλλά και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξή του με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, την μείωση του κόστους, την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.

Η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη απαιτεί συνεχή προσπάθεια από όλους μας ανεξαιρέτως. Είναι συνεπώς απαραίτητο όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στην ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε. να πιστέψουμε ότι:

«η ποιότητα ξεκινά και εξαρτάται από τον καθένα μας»